Category Archive for: BlogSolarcell

แผงโซล่าเซลล์

ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบบอิสระคืออะไร ?

ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ แบบอิสระ (PV Stand-alone system) ระบบผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ เป็นระบบผลิตไฟฟ้า ที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในพื้นที่ชนบท ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบ ที่ใช้สำหรับติดตั้งโซล่าเซลล์ด้วยแสงอาทิตย์  มีอุปกรณ์สำหรับควบคุมการประจุของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และ อุปกรณ์สำหรับการเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ   แนวทางการคัดเลือกระบบโซล่าเซลล์ จะต้องเลือกระบบตามวัตถุประสงค์การใช้งาน จากนั้นจึงหาค่าตัวแปร ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงเลือกส่วนประกอบที่เหมาะสมซึ่งมีลําดับขั้นตอนดังนี้คือ หาค่ากําลังของวัตต์ไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการออกแบบแผงโซล่าเซลล์จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยการประมาณคํานวณ จาก ภาระงานกําลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ทุกๆชนิดรวมกันหรือปริมาณที่ต้องการเชื่อมต่อกับสายส่ง ทำให้เกิดค่ากําลังวัตต์ชั่วโมงต่อวัน (Wh/d) หาค่าเป็นกําลังวัตต์ต่อวัน (W/d)เพื่อนําค่าที่ได้ไปใช้หาค่าอื่นๆต่อไป  เช่น อินเวอร์เตอร์ของตัวแบตเตอรี่ แผงโซล่าเซลล์  หรือจะหาค่าของกําลังวัตต์ต่อเดือน (W/m) ในกรณีต้องการหาค่าใช้จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าต่อเดือน เพื่อการเปรียบเทียบราคาของค่าหน่วยไฟ โซล่าเซลล์กับระบบไฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้า และ ในการหาค่ากําลังไฟฟ้าวัตต์สูงสุดนี้จะต้องเป็นระบบไฟฟ้า ชนิดเดียวกัน และการออกแบบระบบไฟฟ้า   ในการใช้งานสามารถเลือกได้ 2 ระบบ คือ การเลือกใช้ไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งปัจจุบันนิยมเลือกใช้แรงดันไฟฟ้า 12V  ซึ่งมี อุปกรณ์ใช้งานได้มากแต่ อาจจะออกแบบให้ระดับแรงดันไฟฟ้าตามที่ต้องการได้เช่นขนาด 24 V หรือ 48…

Read More →

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” เป็นยังไงน้า?

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ “บนหลังคา” สําหรับผลิตไฟฟ้าเพื่อจําหน่าย (Solar Roof Top) มีลักษณะการทํางานโดยการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์อยู่บนหลังคาบ้านหรือบางกรณีสามารถติดตั้งบนพื้นดิน บนหลังคา โรงจอดรถฯลฯ ซึ่งในเวลากลางวัน แผงจะทําหน้าที่ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง(DC) ไฟฟ้ากระแสตรงนั้นจะไหลไป สู่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Grid- Connected Type Inverter) ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในบ้านเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าจะแปลงไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC, 220 โวลต์ความถี่ 50 เฮิร์ต) ไฟฟ้ากระแสสลับที่ผลิตได้จะไหลไปสู่มิเตอร์ขายไฟฟ้า (kilowatt meter selling meter) ที่ติดตั้งอยู่ที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้านอย่างอัตโนมัติ และในเวลากลางคืน เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกจากแผงหรือถ้ามีก็น้อยมาก จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลออกมาจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าในขณะเดียวกันก็จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนจากเสาไฟฟ้าเข้ามาสู่แผงได้กระแสไฟฟ้าสลับของการไฟฟ้าจะหยุดค้าง อยู่ที่เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถไหลไปแผงได้ต่อมาในวันรุ่งขึ้นเมื่อมีแสงอาทิตย์เพียงพอ แผงก็จะเริ่มผลิตพลังงานไฟฟ้าอีกครั้งและระบบก็จะเริ่มทํางานเองโดยอัตโนมัติ ดังนั้นระบบฯนี้ได้รับการออกแบบโดยกําหนดให้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์จะไม่ถูกใช้เองภายในบ้าน แต่ไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้จะไหลขึ้นไปสู่เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน กล่าวคือเป็นระบบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ทั้งหมดให้กับการไฟฟ้านั่นเองซึ่งกพช. มีมติจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2553 .ให้คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบอัตราสนับสนุนใน Feed-in Tariff สําหรับการติดตั้งพลังงานแผงแสงอาทิตย์ที่มีการติดตั้งบนหลังคาที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งรายละเอียดการสนับสนุนและปริมาณที่จะส่งเสริมซึ่งสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงาน ซึ่งมีแนวทางที่ศึกษาในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์กับระบบจำหน่ายมีลำดับขั้นตอนดังนี้ 1.สำรวจศักยภาพพลังงานของแสงอาทิตย์ซึ่งสามารถพิจารณาจากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ 2.พิจารณาลักษณะของหลังคาบ้านและตำแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์โดยพิจารณาดังนี้ แผงโซล่าเซลล์อาทิตย์สามารถติดตั้งได้ทั้ง บนหลังคาบ้าน…

Read More →

การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel) พลังงานแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงานแผงแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียน ได้ที่สามารถใช้แล้ว เกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่ ไร้มลพิษไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง  ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกออกเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี้ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความเย็น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย และมีความคุ้มค่าในปัจจุบัน  ได้แก่เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  และความร้อน ในรูปแบบของการผลิตน้ำร้อนและการอบแห้ง   เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานแผงแสงอาทิตย์แบ่งออก3 ระบบ คือ แผงโซล่าเซลล์แบบอิสระ (PV Stand-alone system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า ชิ้นส่วนของระบบที่สําคัญประกอบด้วย เซลล์แผงพลังงานแสงอาทิตย์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ มีตัวเก็บแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง(DC)และเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) แบบอิสระ แผงโซล่าเซลล์แบบต้องพึ่งพา (PV Grid connected system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง  ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในชุมชนเมือง หรือพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สําคัญประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้า โซล่าเซลล์ผสมผสาน (PV Hybrid system)…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียน ที่มีศักยภาพมหาศาลที่ไม่มีวันหมด เป็นพลังงานที่สะอาดไร้มลพิษ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ที่ทุกพื้นที่ พลังงานที่มาจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่เกิดจากกระบวนการนิวเคลียร์ที่เรียกว่า นิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งกระบวนการเกิดพลังงานบนดวงอาทิตย์เป็นผลจากการรวมตัวของอะตอมไฮโดรเจน เป็นอะตอมฮีเลียมและจะมีมวลอะตอมไฮโดรเจนส่วนหนึ่ง เปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังงานคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกส่งออกรอบๆดวงอาทิตย์ โดยพลังงานที่ดวงอาทิตย์สร้างขึ้นมามีค่าประมาณ 3.8×10 กิโลวัตต์  แต่เนื่องจากโลกและดวงอาทิตย์ของเราห่างกันถึง 93 ล้านไมล ทำให้พลังงานที่ส่งจากดวงอาทิตย์ลดลงเหลือเพียง 1.8×10 กิโลวัตต์ เมื่อถูกดูดซับจากชั้นบรรยากาศจะตกลงบนพื้นโลกประมาณ 1.25×10 กิโลวัตต์ หรือมีค่าประมาณ 961-1191 วัตต์ต่อตารางเมตร   คิดเป็นพลังงานประมาณ 2000-2500 กิโลวัตต์ชั่วโมง    ต่อตารางเมตรต่อปี โดยปริมาณความร้อนที่ดวงอาทิตย์ถ่ายเทลงมาสู่โลกทั้งหมดนั้นกว่า 31.8%    ได้ถูกสะท้อนกลับลักษณะคลื่นสั้นสู่ชั้นบรรยากาศ และมีเพียง 68.2% ที่โลกสามารถรับความร้อนได้     ซึ่งโลกของเราได้นำพลังงานที่รับมานี้ ไปก่อให้เกิดความร้อนในโลกรวม 43.5%  ซึ่งนำพลังงานความร้อนนี้ไปก่อให้เกิดการระเหยน้ำ และของเหลว รวมถึงการเกิดฝนตกต่างๆ รวม 22.7%  นำพลังงานนี้ไปก่อให้เกิดคลื่นและลมต่างๆบนโลกอีก 1.9% และ ที่เหลืออีก0.1%เป็นพลังงานที่ใช้ไปกับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก รวมทั้ง คน สัตว์ และการเจริญเติบโตของพืช และหากเทียบกับการใช้พลังงานในโลกพบว่า  พลังงานแสงอาทิตย์ ตกกระทบบนผิวโลก 1…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

มารู้จัก แผงโซล่าเซลล์ Solar Cell กันเถอะ

มารู้จักแผงโซล่าเซลล์ Solar Cell กันเถอะ แผงโซล่าเซลล์หรือเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) มารู้จักแผงโซล่าเซลล์ Solar Cell คือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นสามารถรับความเข้มของแสงอาทิตย์เปลี่ยนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี  ค.ศ.1954 โดย แซปปิน ( Chapin) ฟูลเลอร์ (Fuller) และ เพียสัน (Pearson) ซึ่งค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ P-N ของผลึกธาตุซิลิกอน (Si) จนได้แผงโซล่าเซลล์มาใช้เป็นครั้งแรกของโลก ที่มีประสิทธิภาพ 6% ต่อมาได้มีการวิจัยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากกว่า 15% ซึ่งในระยะแรกได้นำแผงโซล่าเซลล์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้าใน งานด้านอวกาศและดาวเทียมระบบสื่อสารต่างๆ จนมาถึงปัจจุบันได้นำมาผลิต  ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย และด้วยความต้องการใช้งานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานสะอาด ที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทำให้ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่อยอดขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นเหตุให้แผงโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาที่ถูกลงและประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แผงโซล่าเซลล์ที่ทำจากธาตุซิลิกอนเป็นวัสดุเช่นเดียวกับ Transistors และวงจรรวม (Integrated Circuit :IC) โดยผลึกธาตุซิลิกอนจะถูกทำให้เป็นธาตุที่ไม่บริสุทธิ์ (Dope) โดยเติมธาตุกลุ่ม 3 และ 5 ในตารางธาตุซึ่งจะได้ ซิลิกอน (P-Typeและ N-Type)  ที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกันตามลำดับเมื่อนำมาต่อกัน…

Read More →

แผงโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์

การดูแลรักษาแผงโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันประเทศไทยนิยมใช้แผงโซล่าเซลล์อยู่ 2 ชนิด ได้แก่ แผงโซล่าเซลล์แบบ Amorphous เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ไวต่อการรับแสงอาทิตย์มาก สามารถรับแสงอาทิตย์ได้แบบอ่อนๆรวมทั้งยังสามารถรับความเข้มของแสงไฟจากหลอด ไฟธรรมดาทั่วไปได้จึงสามารถทำงานได้ทั้งบริเวณพื้นที่ที่มีฝนตกและมีฝุ่นละอองได้ ทนต่ออุณหภูมิสูงได้ดี แต่มีข้อเสียคือประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ชนิดนี้เยอะมาก ดังนั้นจึงนิยมนำมาใช้กับ เครื่องคิดเลข และถ่านสำรองนาฬิกาทั่วไป เพราะใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยและไม่เปลืองงบประมาณมากเกินไป แผงโซล่าเซลล์แบบ Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์ที่อยู่ในรูปแบบผลึก แบ่งได้อีก2ชนิดดังนี้ (2.1) Mono Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกเดี่ยวราคาก็จะสูงขึ้นอีกระดับนึง (2.2)  Poly  Crystalline เป็นแผงโซล่าเซลล์แบบผลึกผสมโดยมีซิลิกอนผสมกับสารกึ่งตัวนำ แผงโซล่าเซลล์สองชนิดนี้ จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรับความเข้มของแสงอาทิตย์ได้มากกว่าแผงโซล่าเซลล์ Amorphous และไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก  มีอุปกรณ์ในการต่อพ่วงง่าย   ไม่ยุ่งยากในการติดตั้ง อายุการใช้งานยาวนานทนทานถึง20ปี มีน้ำหนักที่เบากว่า แต่ยังมีข้อเสียอีกคือ ประสิทธิภาพการใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูงจะเสื่อมสภาพลง    แต่โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็น    แผงโซล่าเซลล์ชนิดไหน ก็ไม่นิยมให้แผงโซล่าเซลล์นั้นมาติดตั้งในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้ตัวแผงโซล่าเซลล์นั้นเสื่อมสภาพในการใช้งาน ดังนั้นควรมีวิธีการดูแลรักษาอย่างดี การดูแลรักษาโซล่าเซลล์ให้ถูกต้องควรปฏิบัติตามวิธีดังนี้       ไม่ควรให้มีต้นไม้ขึ้นบังบริเวณแผงโซล่าเซลล์ เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการรับความเข้มของแสงน้อยลง ควรใช้น้ำเปล่าเช็ดแผงโซล่าเซลล์อย่างเดียว เพราะแผงโซล่าเซลล์ภายนอกจะประกอบด้วย พลาสติก และ กระจก แต่มีสารเคมีชนิดซิลิโคนเป็นสารที่กันน้ำได้ดี หากใช้น้ำยาอื่นใดเช็ดแผง สารซิลิโคนนี้อาจทำปฏิกิริยากับน้ำยาที่เช็ดแผงโซล่าเซลล์…

Read More →

Back to Top