ทำไมต้องติดตั้งไฟถนนตามข้างทาง?

ทำไมต้องติดตั้งไฟถนนตามข้างทางการติดตั้งไฟถนนมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนกับผู้ใช้ยานพาหนะในยามค่ำคืน  แสงสว่างทำให้ผู้ขับขี่มีมองเห็นที่ชัดเจนมากขึ้นหรือเทียบเท่าในเวลากลางวัน และทำให้ผู้ขับขี่สามารถสังเกตเห็นหรือรับข้อมูลของเส้นทางที่สำคัญต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สภาพการจราจรและสภาพแวดล้อมของถนนในแต่ละพื้นที่ จะมีปริมาณการใช้แสงสว่างไม่เท่ากันในแต่ละบริเวณ จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ผู้ขับขี่ได้รับการมองเห็นด้วย

 

การติดตั้งไฟถนนในบริเวณทางแยก ทางโค้ง และจุดที่มีความสำคัญในการเดินทาง ความสว่างของแสงไฟจะช่วยให้มีความปลอดภัยมากขึ้น นอกจากนี้แสงสว่างของไฟถนนยังมีประโยชน์มากกับพื้นที่เขตชุมชนหรือในเมืองในเรื่องของความปลอดภัย เพราะยังมีประโยชน์ในด้านป้องกันการเกิดอาชญากรรมกับผู้คนที่เดินทางเท้า แสงไฟจากไฟถนนจะมีประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ เมื่อมีการใช้ตามมาตรฐานที่ถูกต้อง

 

หลักการออกแบบโคมไฟถนนคือ การมีแสงสว่างใช้ในเวลาค่ำคืน เพื่อเป็นการช่วยให้มีความสามารถในการมองเห็นที่ดี รวดเร็ว และถูกต้อง โดยประโยชน์ของโคมไฟถนนมีดังนี้

  1. เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ยาพาหนะในเวลากลางคืน
  2. เพื่อป้องการเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน
  3. เพื่อเป็นสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ในเวลากลางคืน
  4. เพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมกับผู้คนที่สัญจรให้เกิดความปลอดภัย

 

การติดตั้งไฟถนน

หลักการพิจารณาการติดตั้งไฟถนน มี 2 แบบ คือ

  1. การติดตั้งในลักษณะต่อเนื่อง (Continuous Lighting) การติดตั้งไฟถนนในลักษณะต่อเนื่องยาวตามแนวถนน
  2. การติดตั้งเฉพาะบริเวณ (Specific Lighting) การติดตั้งเฉพาะพื้นที่ เช่น สะพาน ทางแยก บริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในช่วงกลางคืน เป็นต้น

ข้อจำกัดและปัจจัยต่างๆ

  1. เหตุในการพิจารณาการติดตั้งไฟถนนลักษณะต่อเนื่อง

1.) ปริมาณการจราจรทั้งปีเฉลี่ยตั้งแต่ 5,000 – 15,000 คัน/วัน ขึ้นไป
2.) มีปริมาณผู้คนสัญจรในเวลากลางคืน
3.) มีความสับสนของการจราจร
4.) พื้นที่ใกล้เคียงมีความสว่างมาก จนรบกวนต่อการมองเห็น

  1. เหตุในการพิจารณาการติดตั้งไฟถนนลักษณะเฉพาะบริเวณ

1.) มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเวลากลางคืนต่อกลางวันเป็น 3:1
2.) เขตชุมชนหรือบริเวณที่มีผู้คนใช้พื้นที่บริเวณข้างทางสูง
3.) การจราจรสับสนในการเข้าช่องจรราจร หรือบริเวณทางแยก
4.) การติดตั้งไฟถนนที่ทางแยกไฟจราจร
5.) ในพื้นที่ๆมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางทันที ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นที่ไม่เพียงพอ
6.) ทางโค้งรัศมีแคบ หรือทางที่มีความชันมาก
7.) สะพานโค้ง และทางแยกต่างระดับ

 

ดังนั้นไฟถนนจึงมีความจำเป็นกับบุคคลที่ต้องการใช้แสงสว่างในยามค่ำคืน แต่การใช้ไฟถนนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดต้องคำนึงถึงลักษณะการติดตั้งในแต่ละพื้นที่ ที่มีความจำเป็นที่แตกต่างกัน รวมถึงการพิจารณาข้อจำกัดและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการใช้งานของไฟถนนที่ส่องสว่างในเวลากลางคืน

 

Posted on December 7, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top