การใช้งานพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ (Solar Panel)

พลังงานแผงโซล่าเซลล์หรือพลังงานแผงแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนหมุนเวียน ได้ที่สามารถใช้แล้ว เกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ เป็นพลังงานที่ ไร้มลพิษไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม และ เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง  ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจําแนกออกเป็น 2 รูปแบบ  ดังนี้

  1. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
  2. การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนและการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความเย็น โดยเฉพาะเทคโนโลยีที่มีการใช้งานในประเทศไทยอย่างแพร่หลาย และมีความคุ้มค่าในปัจจุบัน  ได้แก่เทคโนโลยีการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า  และความร้อน ในรูปแบบของการผลิตน้ำร้อนและการอบแห้ง   เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า

ซึ่งเทคโนโลยีไฟฟ้าที่ผลิตพลังงานแผงแสงอาทิตย์แบ่งออก3 ระบบ คือ

  1. แผงโซล่าเซลล์แบบอิสระ

(PV Stand-alone system) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบสําหรับใช้งานในพื้นที่ชนบทที่ ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า ชิ้นส่วนของระบบที่สําคัญประกอบด้วย เซลล์แผงพลังงานแสงอาทิตย์และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ มีตัวเก็บแบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง(DC)และเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ(AC) แบบอิสระ

  1. แผงโซล่าเซลล์แบบต้องพึ่งพา (PV Grid connected system)

เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ เข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง  ใช้ในการผลิตไฟฟ้าในชุมชนเมือง หรือพื้นที่ที่มีไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่สําคัญประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจําหน่ายไฟฟ้า

  1. โซล่าเซลล์ผสมผสาน (PV Hybrid system)

เป็นการผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานร่วมกับชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่มาผลิตไฟฟ้าอื่นๆ เช่น ระบบเซลล์แผงแสงอาทิตย์กับแหล่งพลังงานลมและ เครื่องยนต์ดีเซล และไฟฟ้าแห่งพลังน้ำเป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบ ตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ

ในปัจจุบันแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่นั้น ยังมีราคาที่สูงอยู่ หากจะถามหาความคุ้มค่า ความประหยัดยังไม่มี เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ในปัจจุบันยังมีไม่มากพอ และอัตราการใช้งานก็ยังไม่มาก ทำให้ต้นทุนในการนั้นผลิตสูง ดังนั้นพลังงานแผงโซล่าเซลล์ ในตอนนี้ ยังเป็นแค่ทางเลือกในการใช้เพื่อทดแทนพลังงานเท่านั้น ในการเลือกติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ขนาดใหญ่ต้อง ใช้ชนิดโมโนโซล่าเซลล์ และใช้พื้นที่มาก  ยกตัวอย่างเช่น ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอัตรการใช้พลังงานไฟฟ้าอยู่ที่ 5-10วัตต์ต่อวัน โดยการลงทุนแผงโซล่าเซลล์เพื่อติดตั้งใช้เป็นไฟฟ้าบ้านจะต้องลงทุนโดยประมาณ 500,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้ยังมีอีกทางเลือกนึงที่คุณสามารถเลือกใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ได้โดยไม่ต้องลงทุนมาก ควรเลือกใช้แผงโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบโพลีโซล่าเซลล์ที่มีประสิทธิภาพในการรับแสงเร็ว แต่อาจไม่ทนความร้อนมากเมื่อเทียบเท่ากับ ชนิดโมโนโซล่าเซลล์  แต่ราคาถูกกว่ามาก ซึ่งอาจจะทำให้คุ้มค่าในการใช้งานตอนนี้มากกว่า และ ควรเลือกแผงโซล่าเซลล์ที่มีความน่าเชื่อถือเช่น การผลิต มีมาตรฐานในการรับรองว่ามี ISO 9001 ,CE ,ROHs  เป็นต้น มีการบอกรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์

4

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top