ไฟฟ้าสถิต (Static Electricity)

ไฟฟ้าสถิต เป็นปรากฎการณ์ที่ปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุมีไม่เท่ากัน ทำให้เกิดแรงดึงดูดเมื่อวัสดุทั้งสองชิ้นมีประจุต่างชนิดกัน หรือเกิดแรงผลักเมื่อวัสดุทั้งสองชนิดมีประจุชนิดแบบเดียว

การเกิดไฟฟ้าสถิต

เราสามารถสร้างไฟฟ้าสถิตได้โดยการนำผิวสัมผัสของวัสดุทั้งสองชนิด มาขัดสีกันซึ่งพลังงาน   ที่เกิดจากการขัดสีกัน แล้วทำให้เกิดประจุไฟฟ้าบนผิววัสดุ จะเกิดกับวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้า(ฉนวน) เช่น ยาง พลาสติก แก้ว เป็นต้น ส่วนวัสดุที่นำไฟฟ้านั้นสามารถเกิดขึ้นได้ยาก

 • ประจุไฟฟ้า(Q)

ประจุไฟฟ้า เป็นปริมาณทางไฟฟ้าปริมาณหนึ่งที่กำหนดขึ้น มีหน่วย คูลอมบ์ (C)

 • ชนิดของประจุไฟฟ้ามีอยู่2 ชนิด
 1. ประจุไฟฟ้าบวก (+) : ประจุบวกที่มีขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “โปรตอน” โดยโปรตอน 1 ตัวมีประจุ +1.6คูณ10 คูลอมบ์
 2. ประจุไฟฟ้าลบ (-) : ประจุที่มีขนาดเล็กที่สุดเรียกว่า “อิเล็กตรอน” โดยอิเล็กตรอน 1 ตัวมีประจุ -1.6คูณ 10คูลอมบ์

วัตถุที่มีประจุบวก  หมายถึง วัตถุที่มีอะตอมเสียให้อิเล็กตรอนให้กับวัตุอื่น

วัตถุที่มีประจุลบ   หมายถึง วัตถุที่มีอะตอมได้รับอิเล็กตรอนมากกว่าเดิมจากวัตถุอื่น

ถ้าประจุไฟฟ้า 2 ประจุวางใกล้กัน มักจะมีแรงดึงดูดระหว่างประจุซึ่งทั้งสองต่างออกแรงกระทำซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเกิดเป็นประจุเดียวกัน จะเกิดแรงผลักระหว่างกัน ดังนั้นถ้าต้องการให้วัตถุสองชนิดดึงดูดกันจะต้องให้วัตถุสองชนิดนี้เป็นประจุเดียวกัน

 • วัตถุทางไฟฟ้าแบ่งออกเป็น 3 แบบ
 1. ตัวนำ หมายถึง  วัตถุที่ยินยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนผ่านได้ หรือถ่ายเทได้ง่าย
 2. ฉนวน หมายถึง  วัตถุที่ไม่ยินยอมให้ประจุไฟฟ้าเคลื่อนผ่านได้ หรือ การที่ประจุถ่ายเทได้ยาก
 3. กึ่งตัวนำ หมายถึง วัตถุที่ยินยอมไม่ประจุไฟฟ้าผ่านได้ในสภาะที่เหมาะสม
 • การทำให้วัตถุเป็นกลางทางไฟฟ้า ให้มีอำนาจทางไฟฟ้า

เป็นการนำให้จำนวนประจุไฟฟ้าที่เป็นบวก และประไฟฟ้าที่เป็นลบขัดถูกัน จะทำให้มีการถ่ายเทของประจุแต่ละตัวออกมาแต่ประจุไม่เท่ากัน มีอยู่ 3 วิธี ดังนี้

 1. การขัดถู คือการที่นำวัตถุสองชนิดมาขัดหรือถูกัน จะให้เกิดการถ่ายเทของอิเล็คตรอนกันและกัน
 2. การเหนี่ยวนำไฟฟ้า คือ วัตถุที่มีประจุไฟฟ้า นำมาเหนี่ยวนำให้วัตถุที่มีประจุไฟฟ้าเกิดประจุไฟฟ้าได้ง่ายเมื่อนำมาใกล้กันก็จะเกิดปรจุไฟฟ้าทันที
 3. การสัมผัสไฟฟ้า คือ วัตถุประจุไฟฟ้านำมาสัมผัสกัน เมื่อนำผิววัตถุมาสัผัสกันก็จะเกิดประจุทางไฟฟ้า
 • เครื่องมือวัดประจุไฟฟ้า (Electroscope)

อิเล็กโทรสโคปเป็นเครื่องมือสำหรับตรวจไฟฟ้าสถิต อิเล็กโทรสโคปที่ควรทราบมี 2 ชนิด คือ

 1. อิเล็กโทรสโคปแบบลูกพิธ เป็น อิเล็กโทรสโคป แบบง่ายสุด ประกอบด้วย ลูกกลมเล็กทำด้วยเม็ดโฟมห้อยด้วยเชือกจากปลายเสา ที่ตั้งบนแท่นฉนวนไฟฟ้า
 2. อิเล็กโทรสโคปแบบโลหะบาง ประกอบด้วยแผ่นโลหะบางๆสองแผ่นติดห้อยประกับกันที่ปลายแท่ง

13

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top