ประเภทของโรงไฟฟ้า มีกี่ประเภท

ประเภทของโรงไฟฟ้า ทำหน้าที่แปลงพลังงานรูปต่างๆ เช่น  พลังงานศักย์ของน้ำ พลังงานเคมีในเชื้อเพลิงฟอสซิลและพลังงานนิวเคลียร์ที่ใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์เป็นพลังงานไฟฟ้า โรงไฟฟ้าสามารถแบ่งประเภทตามเชื้อเพลิงที่ใช้และกระบวนการผลิตไฟฟ้า ดังนี้

  • โรงไฟฟ้าพลังความร้อน (thermal power plant) เผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิล หรือเชื้อเพลิงชีวมวลในการทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ ที่มีอุณหภูมิสูงและความดันสูง เพื่อให้เดินเครื่องจักรกังหันไอน้ำ ซึ่งโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ใช้เวลาก่อสร้างนาน  มีค่าก่อสร้างสูง  แต่มีค่าเชื้อเพลิงค่อนข้างต่ำ
  • โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ (gas turbine power plant) เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตก๊าซเสียที่มี อุณหภูมิสูงและความดันสูง เพื่อใช้ในการเดินเครื่องจักรกังหัน และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าประเภทนี้ ใช้เวลาในการสร้างที่มีระยะสั้น และมีค่าก่อสร้างต่ำ แต่ยังมีค่าเชื้อเพลิงสูง
  • โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (combined-cycle power plant) เผาไหม้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตก๊าซเสียที่ได้มีอุณหภูมิสูง และความดันสูง โรงไฟฟ้ากังหันก๊าซ  ก๊าซเสียที่ได้ใช้เดินเครื่องกังหันก๊าซ  ก๊าซเสียที่ออกจากเครื่องกังหันก๊าซ ยังคงมีอุณหภูมิสูง จึงใช้เดินเครื่องกังหันไอน้ำได้  ด้วย โรงไฟฟ้าประเภทนี้ มีค่าก่อสร้างต่ำกว่าโรงไฟฟ้า พลังความร้อนแต่ค่าเชื้อเพลิงสูงกว่า
  • โรงไฟฟ้านิวเคลียร้ (nuclear power plant) ใช้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ ในการผลิตไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูง และความดันสูงเพื่อใช้เดินเครื่องกังหันไอน้ำ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  โรงไฟฟ้าประเภทนี้ มีค่าก่อสร้างสูง แต่มีค่าเชื้อเพลิงต่ำ เนื่องจากใช้เชื้อเพลิงในปริมาณน้อย เพื่อผลิตไฟฟ้าในปริมาณมากได้
  • โรงไฟฟ้าพลังน้ำ (hydroelectric power plant) แปลงจากพลังงานค่าความศักย์ จากน้ำในเขื่อนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เครื่องกังหันน้ำ  โรงไฟฟ้าประเภทนี้ จึงต้องตั้งอยู่ใกล้เขื่อนและขนาดของโรงไฟฟ้าขึ้นกับขนาดของเขื่อน โรงไฟฟ้าประเภทนี้มีค่าก่อสร้างสูง และไม่มีค่าเชื้อเพลิง แต่มีผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมค่อนข้างมาก
  • โรงไฟฟ้าดีเซล (diesel power plant) ประกอบด้วย เครื่องยนต์ดีเซลที่มีขนาดที่ใหญ่มหาศาลซึ่งต้องใช้น้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิงหลัก โรงไฟฟ้าประเภทนี้ใช้ระยะเวลาก่อสร้างที่สั้นมีค่าก่อสร้างต่ำ  แต่ก็ยังมีค่าเชื้อเพลิงสูงมากโรงไฟฟ้าประเภทนี้จึงมักมีขนาดเล็กและเดินเครื่องจักรเท่าที่จำเป็น
  • โรงไฟฟ้าที่ใช้พลังงานหมุนเวียน (renewable energy) ผลิตไฟฟ้าโดยใช้ พลังงานแสงอาทิตย์  พลังงานลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ และ พลังงานหมุนเวียนอื่น ๆ  ถึงแม้ว่าพลังงานเหล่านี้จะไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่โรงไฟฟ้าประเภทนี้มีต้นทุนการผลิต ไฟฟ้าสูงกว่าโรงไฟฟ้าประเภทอื่นมาก และมีขนาดเล็กมาก และในปัจจุบันนี้ได้มีเทคโนโลยีผลิตหลากหลายซึ่งต้องใช้วิธีการเลือก ศึกษาให้ละเอียด

โรงไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยมีโรงไฟฟ้าหลายโรง กระจายไปทั่วประเทศ  ขนาดของโรงไฟฟ้ามีตั้งแต่ไม่กี่ MW ถึง 2000 กว่า MW โรงไฟฟ้า อาจแบ่งตามหน่วยงานที่ดูแล หรือเป็นเจ้าของ อันได้แก่

(1) กฟผ. (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)

(2) ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (independent power producer) หรือ IPP

(3) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (small power producer) หรือ SPP

Posted on November 10, 2016 in BlogSolarcell

Back to Top